Літературні джерела

  • 1. Ветров А.В. Международная практика дипломатического сопровождения торгово-инвестиционных проектов и сделок: [Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. "Зкономика"]. -
  • 2. Виханский О.С. Стратегическое управление: учебник. М.: Высш. шк., 2003. - 276 с.

.Вірна Ж.П., Засєкіна Л.В., Земба А.Б., Іванашко О. Є., Коць М.О., Павлюк Т.М. Професійна психологія: методологія, методи та практика: [зб. наук. праць] / Волинський національний ун-т ім. Лесі Українки / Жанна Петрівна Вірна (заг. ред. ). - Луцьк: Вежа, 2008. - 139с.

.Вуд, Джон, Серре, Жак. Дипломатический церемониал и протокол / Вуд, Джон, Серре, Жак; [Пер. с англ. Клюкина Ю. П.]. - 2-е изд. - М.: Междунар. отношения, 2003. - 414

.Галушко, В.П. Діловий протокол та ведення переговорів: Навч. посіб. / В.П. Галушко. - [Вінниця]: Нова кн., 2002. - 221 с.

.Гетьман І.В. Концепція правового спілкування: зміст, витоки, перспективи / Академія правових наук України; НДІ держ. будівництва та місцевого самоврядування. - X.: Право, 2007. - 240с.

.Гук О.І., Бундз В.П. Етика та культура ділового спілкування: [навч. посібник] / Національна академія держ. управління при Президентові України; Львівський регіональний ін-т держ. управління; Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місцевого самоврядування та керівників держ. підприємств, установ й організацій {Львів}. - Л.: ЛРІДУ НАДУ, 2008. - 122с.

.Гуменюк Б. І" Щерба О.В. Сласна дипломатична служба: Навч. посіб. для студ. гуманіт. спец. вищ. навч. закл. - К.: Либідь, 2001. - 254 с.

.Дональдсон, Майкл К., Дональдсон, Мими. Умение вести переговори для "чайников" / Предисл. Фронмайера Д.; [Пер. с англ. Булатова А.А. и др.; Зав. ред. Минько А. А.]. - К.; М.: Диалектика, 1998. - 317с.

.Дороніна М. С, Доронін А.В. Культура ділового спілкування і партнерства: навч. посібник / Харківський національний економічний ун-т. - X.: ХНЕУ, 2008. - 204с.

.Организационное поведение: индивидиумы, группы и организация: учебник / Я. Брукс; [науч. ред. англ. пер.В.Л. Доблаев]. - М.: Дело и Сервис, 2008. - 464 с.

.Савченко Б.Г., Мельтюхова Н.М., Бураковська А.В. Соціальні та психологічні аспекти державного управління. - X.: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2003. - 152с.

.Сергієва Л.В., Каінова О.В. Організація діяльності державного службовця. - X.: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2003. - 192с.

.Хаджирадєва С.К., Яроміч С.А. Комунікації, ділове спілкування та управління конфліктами в колективі. - X.: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2004. - 100с.

.Чмут Т.К., Чайка Г.Л. Етика ділового спілкування: Навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Вікар, 2ОО2. - 223с.

.Шаров Ю.П., Маматова Т.В., Чикаренко І.А. Результативність та якість діяльності державного службовця. - X.: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2003. - 212с.

.Шейн Э.Х. Организационная культура и лидерство/ пер. с англ. / под ред. В.А. Спивака. СПб., 2002.

 
Оригинал текста доступен для загрузки на странице содержания
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить