Висновки

Формування ринкової економіки в України істотно вплинуло на умови діяльності підприємств: змінилася форма власності, методи та принципи державного регулювання, посилилася міжнародна конкуренція. В сформованих умовах бізнесу традиційні методи управління підприємством мало підходять у швидкозмінному конкурентному середовищі на зовнішньому та внутрішньому ринках. Оптимальним процесом, який направлений на виживання й стабільне функціонування підприємства в подібних умовах є розвиток. У звязку з цим розвиток є важливою умовою ефективності життєдіяльності вітчизняних підприємства в конкурентній боротьбі на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Розвиток підприємства означає якісні зміни та оновлення його господарської системи та організаційної структури, підвищення ефективності функціонування на основі вдосконалення техніки, технології та організації праці у всіх структурних підрозділах, підвищення якості продукції та послуг, що ним надаються.

Найбільш часто поштовхом до змін на підприємстві є кризові ситуації. Необхідні зміни у стратегії, виробничих процесах, організаційній структурі можуть здійснюватись поступово, у вигляді низки кроків, або ж радикально, у вигляді великих стрибків.

Застосування наукових моделей розвитку підприємства ґрунтується на впровадженні системного підходу. Компанія представляється як єдина система управління бізнесом. Всі елементи як внутрішні, так і зовнішні розглядаються взаємопов'язано, в комплексі. При такому підході до організаційного розвитку виявляються складові і на основі них застосовуються відповідні моделі розвитку.

В даний час на підприємствах застосовується односторонній підхід до організаційного розвитку: керівництво пов'язує всі проблеми з людськими ресурсами, або розвивається, не враховуючи людський потенціал підприємства. Це цілком невірно. Для ефективного розвитку потрібне гармонійне поєднання аналітики і цілей.

За двадцяте століття в світі було розроблено близько десятка моделей розвитку підприємства. Серед них найпоширенішими є:

  • 1)моделі стратегічного планування: на основі "стратегічної прогалини"; на врахуванні ринкових переваг; орієнтованої на створення та підтримку конкурентоспроможності та позитивного іміджу підприємства; модель, що враховує розміри підприємства;
  • 2)модель управління розвитком підприємства на базі системи функцій-завдань цільового характеру, яка передбачає можливість заміни одних ресурсів іншими;

)модель розвитку підприємства згідно з концепцією "кризового розвитку";

)модель "трьох горизонтів" розвитку підприємства, розроблена фахівцями компанії МакКінсі.

Для досягнення цілей організаційного розвитку потрібне регулярне й цілісне стратегічне управління змінами, що об'єднує перетворення функціонально-організаційної структури, бізнес-процесів діяльності, ресурсів з урахуванням персональних цінностей співробітників.

Регулярне вдосконалення системи стратегічного і оперативного управління підприємством як механізму організаційного розвитку дозволяє з мінімальними витратами здійснювати перехід на нову стадію свого розвитку.

У більшості випадків застосування моделей, властивих для більш високого рівня розвитку, ніж об'єктивно досягається, не дають позитивного ефекту.

Запропонована у третьому розділі роботи модель дозволяє тверезо оцінювати рівень розвитку конкретної організації, а також розробляти конкретні заходи щодо подолання проблем, які виникають в бізнесі.

  • 1. Балдин К. В. Антикризисное управление: макро- и микроуровень: учеб. пособ. / К. В. Балдин, О. Ф. Быстров, А. В. Рукосуев. - 2-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорація "Дашков и Ко", 2007. - 280 с.
  • 2. Беляев А.А., Коротков Э.М. Антикризисное управление. - М.: Дека, 2011. - 311 с.

.Бойчик І. М. Економіка підприємства: Навчальний посібник.- Вид. 2-ге, доповн. і переробл. - К.: Атіка, 2007. - 528 с.

.Васильєв О.В. Економіка і організація інноваційної діяльності: Конспект лекцій Харьків: ХНАМГ, 2010. - 100 с.

.Величко В.В. Економіка підприємства: навчальний посібник. Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х. - ХНАМГ -2010. - 169 с.

.Волков О.І., Денисенко М.П., Гречан А.П. та ін. Економіка та організація інноваційної діяльності: Підручник (третє видання). - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 662 с.

.Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. - 2-ге видання. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 488 с.

.Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В. Економіка підприємства: Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 304 с.

.Зайцев Н.Л. Экономика, организация и управление предприятием. - 2-е изд., доп. - М.: Инфра-М, 2008. - 455 с.

.Іванілов О. С. Економіка підприємства : підручник для студентів вищих навчальних закладів / О. С. Іванілов. - 2-ге вид. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 727 с.

.Пономаренко В. С. Стратегічне управління підприємством. - К.: Основа, 2007 - 619 с.

.Тимощук М.Р., Кузьмін О.Є., Фещур Р.В., Шуляр Р.В., Подольчак Н.Ю., Олексів І.Б. Планування соціально-економічного розвитку підприємств: монографія. - К.: УБС НБУ, 2007. - 449 с.

.Хміль Ф.І. Основи менеджменту : підручник. - К. : Вид-во "Академвидав", 2007. - 576 с.

.Швиданенко Г.О. Економіка підприємства: Підручник / Швиданенко Г. О., Васильков В. Г., Гончарова Н. П. [та ін.]; за заг. ред. Г. О. Швиданенко. - К.: КНЕУ, 2009. - 598 с.

.Швиданенко Г.О. Економіка підприємства: Підручник/ М.Г. Грещак, В.М. Колот, О.Г. Мендрул [та ін.]; за заг. та наук. ред. Г.О. Швиданенко. - [вид. 4-те, перероб. і доп.]. - К.: КНЕУ, 2009. - 816 c.

.Чорнодон В.І. Внутрішній економічний механізм підприємства: Навчальний посібник. - Тернопіль: "Підручники і посібники" 2010. - 280 с.

.Запасна Л.С. Економічна сутність розвитку підприємства [Електроний ресурс] // Культура народов Причерноморья. - c. 33-37. - Режим доступу: #"justify">.Мироненко Ю.Д., Тереханов А. К. Организационное развитие компании [Електроний ресурс]. - Режим доступу: #"justify">.Некрасов С. И. Факторы организационного развития предприятий [Электронный ресурс] / С. И. Некрасов, Н. А. Некрасова, О. В. Бусыгин. - Академия Естествознания, 2009. - Режим доступа: #"justify">.Погорєлов Ю.С. Розвиток підприємства: поняття та види [Електроний ресурс] // Культура народов Причерноморья. - c. 75-81. - Режим доступу: #"justify">.Филонович С. Р. Использование моделей жизненного цикла организации в процес се организационной диагностики [Электронный ресурс] / С. Р. Филонович / Сайт Института социологии РАН. - Режим доступа: #"justify">Додатки

Додаток 1

Модель стратегічного планування на основі "стратегічної прогалини"

Додаток 2

Модель стратегічного планування, що базується на врахуванні ринкових переваг

Додаток 3

Модель стратегічного планування, орієнтована на створення та підтримку конкурентоспроможності підприємства

Додаток 4

Модель стратегічного планування, орієнтована на створення позитивного іміджу

Додаток 5

Моделі стратегічного планування, що враховують розміри підприємств

Планування на малому підприємстві

Планування на великому підприємстві

 
Оригинал текста доступен для загрузки на странице содержания
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить