Вступ

Підприємство представляє собою організаційно відокремлену та економічно самостійну основну ланку національного господарства, що виготовляє продукцію (виконує роботу або надає платні послуги).

На сучасному етапі економічного розвитку України діяльність суб'єктів господарювання є недостатньо ефективною. Умови функціонування сучасних підприємств будь-якої форми власності, організаційно-правової форми господарювання та галузевої належності характеризуються невизначеністю та динамічністю соціально-економічного середовища. Ефективне протистояння підприємства змінам зовнішнього середовища можливе тільки за умов здійснення випереджувальних заходів, спрямованих на збереження його життєздатності та забезпечення конкурентоспроможності, тобто за умов постійного розвитку підприємства.

В сформованих умовах бізнесу традиційні методи управління підприємством мало підходять у швидкозмінному конкурентному середовищі на зовнішньому та внутрішньому ринках. Оптимальним процесом, який направлений на виживання й стабільне функціонування підприємства в подібних умовах є розвиток. У звязку з цим розвиток є важливою умовою ефективності життєдіяльності вітчизняних підприємства в конкурентній боротьбі на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Складність проблем розвитку підприємства, не в достатньому ступені дослідження сучасних моделей розвитку підприємства обумовлює актуальність даної роботи.

Питанням обґрунтування напрямків розвитку підприємства присвячені праці як вітчизняних, так і зарубіжних вчених: Афанасьєва Н.В., Богатирьова І.О., Буряк Л., Варналій З.С., Василенко В.О., Ващенко К.О., Воротіна В.Є., Геєць В.М., Єрмошенко М., Запасної Л.С., Кононенко І.В., Кужель Е.М., Лібанова О.В., Масленікової Н.П., Погорєлова Ю.С., Пономаренко В.С., Раєвнєвої О.В., Стороженко О., Шаблиста Л., Шилової О.Ю., Хобти В.М. та ін.

Мета роботи - дослідження економічної сутності розвитку підприємства та виділення його моделей на рівні підприємства.

Досягнення поставленої мети здійснено за допомогою вирішення наступних задач:

  • -уточнено сутність розвитку підприємства, здійснено систематизацію його класифікаційних ознак;
  • -проаналізовано можливі шляхи та напрямки розвитку підприємства;
  • -досліджено моделі напрямків розвитку підприємства;
  • -запропоновано використання оптимальної моделі розвитку підприємства.

Об'єктом дослідження є процеси регулювання розвитку підприємств в умовах динамічного зовнішнього середовища.

Предметом дослідження є науково-методичні засади обґрунтування і використання сучасних моделей розвитку промислових підприємств.

Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою роботи є фундаментальні положення економічної теорії, наукові праці і методичні розробки провідних вітчизняних і зарубіжних вчених з питань управління розвитком і підвищення ефективності господарської діяльності підприємств.

Інформаційну базу досліджень становлять законодавчі та нормативні акти України з питань регулювання господарської діяльності підприємств, офіційні дані Держкомстату України.

 
Оригинал текста доступен для загрузки на странице содержания
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >