Список використаної літератури

  • 1. Баранник Д.Х. Мова права як окремий функціональний стиль // Мовознавство. - 2003. - №6. - С. 8-17.
  • 2. Бондар О.І. Лінгвістична категорія часу як відображення реального часу / О.І. Бондар // Мовознавство. - 1986. - №2. - С. 41 - 45.

.Бондар О.І. Система і структура функціонально-семантичних полів темпоральності в сучасній українській літературній мові (Функціонально-ономасіологічний аспект): Автореф. дис. … д-ра філол. наук. - К., 1998. - 32 с.

.Бондарко А.В. Вид и время русского глагола. - М.: Просвещение, 1971. - 239 с.

.Вихованець І. Р. Теоретична морфологія української мови: Академічна граматика української мови. - К.: Унів. вид-во "Пульсари", 2004. - 400 с.

.Вихованець І. Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті. - К.: Наук. думка, 1988. - С. 79-82, 23-30.

.Городенська К.Г. Онтологічні параметри граматичних категорій способу та часу // Мовознавство.- 1997. - №1. - С. 39-42.

.Горпинич В.О. Сучасна українська літературна мова: морфеміка, словотвір, морфонологія. - K., 1999. - С. 126.

.Грищенко А.П.О.Н. Синявський: місце в історії українського мовознавства / А.П. Грищенко // Українська мова. - 2005. - №4. - С. 22 - 62.

.Дорошенко С. І. Граматична стилістика української мови. - К.: Рад. шк., 1985. - 200 с.

.Єрмоленко С.С. До питання про системну зумовленість переносних значень морфологічних категорій // Мовознавство. - 1981. - №6. - С. 23-29.

  • 12. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови. Частина І. - К.: Рад. шк., 1965. - 423 с.
  • 14. Наконечна Л.Б. Семантико-функціональна транспозиція часових форм дієслова в полі предикативних структурах сучасної української мови: Автореф. дис. … канд. філол. наук. - Івано-Франківськ, 2008. - 20 с.

.Марчило Л.М. З історії складних форм майбутнього часу в українській мові // Система і структура східнослов'янських мов: Міжкафедральний збірник наукових праць. - К.: УДПУ, 1997. - С. 20-26.

.Михальчук И.П. К вопросу о функционировании категории времени в официально-деловом стиле // Вісник Харківського університету. - №327. - Х.: Вища шк., 1988. - С. 26-31.

.Попович Н.Г. Реалізація категорії часу та виду нетермінологічних одиниць у науковому тексті. // Система і структура східнословянських мов. - К.: Вид-во Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова, 1999. - С. 54-61.

.Русанівський В.М. Дієслово - рух, дія, образ. - К.: Рад. школа, 1977.

.Русанівський В.М. Структура українського дієслова. - К.: Наук. думка, 1971.

.Синявський О.Н. Норми української літературної мови / О.Н. Синявський. - К., 1931. - 367 с.

.Сосюр Ф. де. Курс загальної лінгвістики. - К.:Основи, 1998. - 324 с.

.Сучасна українська літературна мова. Морфологія / І. К. Білодід. - К.: Наук. думка, 1969. - 582 с.

.Сучасна українська літературна мова. / М.Я. Плющ. - К.: Вища шк., 2000. - 365 с.

.Тараненко А.А. Языковая семантика в е? динамических аспектах. - К.: Наук. думка, 1989. - 256 с.

25. Український правопис / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні; Інститут української мови - Київ: Наукова думка, 2007. - 288 с.

.Шевчук О.С. Семантичні можливості граматичної категорії часу в сучасній українській мові. - К.: УМК ВО, 1988. - С. 61-69.

27. Шевчук О.С., Юхименко О.В. Образно-експресивне вживання часових форм дієслова в українській мові // Українська мова. Теорія і практика. - К.: НМК ВО, 1993. - С. 106-117.

 
Оригинал текста доступен для загрузки на странице содержания
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить